Érd,Kis-Duna utca 9.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! 2019. április 19-22. között zárva tartunk! Megértésüket köszönjük!

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


Az Autócentrum Szabó Kft. a jogszerű adatfeldolgozás és nyilvántartás érdekében tájékoztatja Önt, hogy milyen személyes adatokat gyűjt az ügyfeleikről, és hogyan kezeli, illetve használja fel, valamint kiknek teszi hozzáférhetővé a személyes adatait. A jelen tájékoztató az Infotv. 20. § (2) és (4) bekezdése, illetőleg 2018. május 25. napját követően az 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13-14. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségek teljesítése céljából került bevezetésre és közzétételre. Az Autócentrum Szabó Kft. tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából. A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük.

Az Autócentrum Szabó Kft. elkötelezett a személyes adatok magas szintű védelmével kapcsolatosan. Minden szükséges intézkedést megtesz - így logikai, fizikai és adminisztratív intézkedéseket alkalmaz - annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak védelmét biztosítsa, ideértve a jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, gyűjtés, felhasználás, hozzáférhetővé tétel, másolás, módosítás, törlés, megsemmisítés vagy más használat megakadályozását. Az Autócentrum Szabó Kft. belső adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik és a személyes adatok védelméről minden esetben a technika állásának megfelelő intézkedések igénybe vételével gondoskodik.

Ki az adatkezelő?

Cégnév: Autócentrum Szabó Kft.
Székhely: 1221 Budapest, Pedellus utca 1.
Adószám: 10923153-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-686685
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-50277
Email: info@autocentrumszabo.hu
Telefon: +36 (23) 524 028

Fogalom meghatározások

 • 1.„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • 2.„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • 3.„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 • 4.„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 • 5.„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 • 6.„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 • 7.„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • 8.„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • 9.„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 • 10.„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • 11.„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • 12.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 • Az adatkezelés alapja, célja és jogalapja

  Az Autócentrum Szabó Kft. az ügyfél adatait törvény rendelkezése, vagy az érintett önkéntes felhatalmazása alapján kezelheti, illetve adhatja át.

  Az Autócentrum Szabó Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján a Bit. 3.§. 61. pontjában megjelölt ügyfél személyes adatait az alábbi szolgáltatások céljából kezeli:
  • az Ön megkeresésére való válaszadás termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatosan; (például gépjárművekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása, tesztvezetés megszervezése)
  • gépjárművek és alkatrészek értékesítése; ezekkel kapcsolatos hitelbírálat adatai; gépjármű biztosítás ügyintézése
  • az Ön által a igényelt javítási és karbantartási szolgáltatások teljesítése a hivatalos szervizhálózat keretén belül; szolgáltatások fejlesztése és ellenőrzése, ügyfélkezelési szolgáltatások; országúti segélyszolgálat biztosítása;
  • gépjárművek üzembe helyezése és forgalomban tartása;
  • jótállási és szavatossági igények teljesítése, ezekkel kapcsolatos jogviták rendezése;
  • panaszkezelés; telefonos ügyfélszolgálat;
  • márkakereskedői és flottaszerződések teljesítésének ellenőrzése; továbbá az alkalmazandó jogszabályi követelményeknek való megfelelés (hatósági adatszolgáltatások, az irányadó adó és számviteli jogszabályoknak való megfelelés, adatalanyi jogok teljesítése).
  • marketing célú (pl. üzleti célú levél és ügyfél elégedettség szintjének mérése) és nem marketing célú (pl. műszaki vizsga esedékessége) megkeresések küldése elektronikus és postai úton.
  • szervizadatok kiadása harmadik személyeknek jármű karbantartása vagy megvásárlása céljából

  Milyen információkat gyűjtünk össze, és hogyan használjuk azokat?

  A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból az Autócentrum Szabó Kft. az Ön alábbi személyes adatait kezelheti:
 • Azonosító és kapcsolattartási adatokat, melyek az Ön azonosításához és az Önnel való kapcsolattartáshoz szükségesek, így név, leánykori név, korábbi és jelenlegi cím, születésnap, életkor, megszólítás (Úr, Hölgy), email cím; munkahely neve, címe, telefonszáma, fax-számok (jelenlegi és korábbi), nem, családi állapot, a vezetői engedély száma, személyazonosító igazolvány száma;
 • Az Autócentrum Szabó Kft.-vel fennálló szerződés (jogi kötelezettség) teljesítésével és a teljesítés ellenőrzésével kapcsolatos, ahhoz szükséges adatok: egyedi számla vagy hivatkozási szám, banki adatok, (BIC, számlaszám, bank neve, címe, utalványozó személye), biztosítás azonosítói, biztosító neve és címe, hitelbírálathoz jövedelmi adatok, így foglalkozás, foglalkoztatás időtartama, foglalkoztatási típusa; közüzemi társaság, a hitelkártya-társaság, fotó, aláírás; gyermekek száma; jogosult aláírók személye; adószám, cégjegyzékszám; a flottakedvezmény juttatása, és a flottakedvezménnyel kapcsolatos jogosultság igazolásával kapcsolatos adatok (munkáltató vagy alkalmazó neve, címe, érintett igazolványának típusa és száma az adatok minőségének biztosítása érdekében), gépjármű kora és futásteljesítménye.
 • A gépjármű adatai, melyek szolgáltatásaink teljesítéséhez szükségesek: gépjármű-nyilvántartási száma, alvázszám, javítási események és szervizelőzmények és szerviz információk, okosjármű adatok, lokációs adatok; gépjármű használati adatai (kilométeróra állása);
 • Jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok: így adóazonosító; adószám, gazdasági eseménnyel kapcsolatos adatok, számla száma és a nyújtott szolgáltatások, gépjármű törzskönyvi száma.
 • Közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatok: az Ön neve, címe, születési ideje, e-mail címe, telefonszáma, elektronikus elérhetősége, alvázszám; kiválasztott kommunikációs csatornák és az Ön preferenciái.
 • Meddig tároljuk az adatokat?

  Az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatai az Önnel fennálló ügyfélkapcsolat időtartama alatt, valamint azt követően a polgári jogi elévülés (Ptk. 6:22. §) időtartamáig kerülnek megőrzésre és felhasználásra, mely időszak leteltét követően az adatok törlésre kerülnek, kivéve, azon adatokat, dokumentumokat és bizonylatokat, melyek esetében jogszabály írja elő az adatok további megőrzését (így a számviteli törvény 169. §, illetve adózás rendjéről szóló törvény 44. § alapján).

  Az Ön hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait (pl. üzleti levelek küldésével kapcsolatos név és lakcím adatok) az Ön hozzájárulása visszavonásáig kezeljük, melyet követően az Ön személyes adatai törlésre kerülnek.

  Ki férhet hozzá az adatokhoz?

  Az Ön személyes adataihoz az Autócentrum Szabó Kft.-én belül a cég munkatársai kizárólag a feladatuk ellátáshoz szükséges mértékben (azaz a szükséges hozzáférés elve alapján) férnek hozzá. Az Autócentrum Szabó Kft. belső adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik és olyan szervezési, illetőleg eljárási intézkedéseket alkalmaz, melyek garantálják a szükséges hozzáférés elvének érvényesülését, illetőleg az adatok védelmét. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat a velük fennálló adatfeldolgozási szerződés megszűnéséig kezelik és a szerződés megszűnését követően a feldolgozott személyes adatok törlésére kötelesek.

  Adatbiztonsági intézkedések

  Az Autócentrum Szabó Kft. elkötelezett a személyes adatok magas szintű védelmével kapcsolatosan. Minden szükséges intézkedést megtesz - így logikai, fizikai és adminisztratív intézkedéseket alkalmaz - annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak védelmét biztosítsa, ideértve a jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, gyűjtés, felhasználás, hozzáférhetővé tétel, másolás, módosítás, törlés, megsemmisítés vagy más használat megakadályozását. Az Autócentrum Szabó Kft. belső adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik és a személyes adatok védelméről minden esetben a technika állásának megfelelő intézkedések igénybe vételével gondoskodik.

  A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

  Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz! Ebben az esetben munkatársaink meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak kérdéseidre. Ebben az esetben információt adunk ki a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adataidat. A tájékoztatást kérd e-mail-en (info@autocentrumszabo.hu) keresztül!

  Jogérvényesítési lehetőségek

  A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére az Autócentrum Szabó Kft. tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Autócentrum Szabó Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 2030 Érd, Kis-Duna utca 9., info@autocentrumszabo.hu, +36 (23) 524 028. További információkat az Adatvédelmi Biztos honlapja (http://abiweb.obh.hu/abi) nyújthat.

  Az adatkezelőhöz intézett kérelemmel tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

  A kérelemről az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztotta, bírósághoz fordulhat.

  Személyes adatok kezelése során keletkezett jogsérelem esetén bejelentéssel vizsgálat kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
  Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: http://naih.hu

  Jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 29-30. §) az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  A jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

  Az Autócentrum Szabó Kft. időről időre módosíthatja jelen Adatvédelmi Tájékoztatót annak érdekében, hogy az összhangban legyen a cég jogi kötelezettségeinek, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinek változásaival.

  A jelen Tájékoztató utolsó módosításának dátuma: 2018.03.01
  Alfa Romeo - Autócentrum Szabó
  Cím
  2030 Érd, Kis-Duna utca 9.
  Telefon
  +36 (23) 524 028
  Nyitva tartás
  Új- és használt autó értékesítés
  H-P: 08:00-18:00
  Sz: 09:00-13:30
  Szerviz
  H-P: 08:00-17:00
  Sz: Zárva
  Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! 2019. április 19-22. között zárva tartunk! Megértésüket köszönjük!
  Oldalainkon HTTP sütiket használunk, a jobb működésért. További információk